Mitsubishi_G_Wagonติดตั้งTOC_ติดตั้งออยเกียร์ออโตเมติคในรถยนต์ยืดอายุเกียร์ระบายความร้อน

Mitsubishi_G_Wagonติดตั้งTOC_ติดตั้งออยเกียร์ออโตเมติคในรถยนต์ยืดอายุเกียร์ระบายความร้อนด้วยอากาศแทนการระบายความร้อนด้วยน้ำของเดิมติดรถอาศัยโดยสารฝากรังผึ้งหม้อน้ำทำให้อุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูง และ ถ้าผู้ใช้รถขาดการดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีด้วยแล้วอายุการใช้งานของระบบเกียร์จะถูกลดน้อยลงเช่นกันชุดติดตั้งออยเกียร์TOC แบบTube Hayden Made in Usa ชุดท่อยาง Paker_italy_ พร้อมหุ้มPEชนวนป้องกันท่อ #ช่างดลมาสเตอร์คาร์

Admin Mastercar

18/04/2022

Toyota_Fortunerเกียร์A/Tติดตั้งTOC_ติดตั้งออยเกียร์ออโตเมติคในรถยนต์ยืดอายุเกียร์ระบายความร้อน

Toyota_Fortunerเกียร์A/Tติดตั้งTOC_ติดตั้งออยเกียร์ออโตเมติคในรถยนต์ยืดอายุเกียร์ระบายความร้อนด้วยอากาศแทนการระบายความร้อนด้วยน้ำของเดิมติดรถอาศัยโดยสารฝากรังผึ้งหม้อน้ำทำให้อุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูง และ ถ้าผู้ใช้รถขาดการดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีด้วยแล้วอายุการใช้งานของระบบเกียร์จะถูกลดน้อยลงเช่นกันชุดติดตั้งออยเกียร์TOC แบบTube Hayden Made in Usa ชุดท่อยาง Paker_italy_ พร้อมหุ้มPEชนวนป้องกันท่อ #ช่างดลมาสเตอร์คาร์

Admin Mastercar

18/04/2022

Chevrolet_Captiva_ดูแลระบบเกียร์A/T เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโตเมติกแบบเต็มระบบ100%

Chevrolet_Captiva_ดูแลระบบเกียร์A/T เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโตเมติกแบบเต็มระบบ100% Flush&Fillเกียร์ออโตเมติก รถใช้งานในเมือง(กรุงเทพฯ)การจราจรติดขัด ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ1ปี รถใช้งานต่างจังหวัดการจราจรไม่ติดขัด ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ2ปี ดูแลรถ ดูแลเกียร์ ใจไม่เพลีย เกียร์ไม่พัง!!! #ช่างดลมาสเตอร์คาร์

Admin Mastercar

18/04/2022

Nissan_Tiidaดูแลระบบเกียร์A/Tเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโตเมติกแบบเต็มระบบ100%

Nissan_Tiidaดูแลระบบเกียร์A/Tเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโตเมติกแบบเต็มระบบ100% Flush&Fillเกียร์ออโตเมติก รถใช้งานในเมือง(กรุงเทพฯ)การจราจรติดขัด ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ1ปี รถใช้งานต่างจังหวัดการจราจรไม่ติดขัด ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ2ปี ดูแลรถ ดูแลเกียร์ ใจไม่เพลีย เกียร์ไม่พัง!!! #ช่างดลมาสเตอร์คาร์

Admin Mastercar

18/04/2022

Toyota_Camry_ดูแลระบบเกียร์A/Tเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโตเมติกแบบเต็มระบบ100%

Toyota_Camry_ดูแลระบบเกียร์A/Tเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโตเมติกแบบเต็มระบบ100% Flush&Fillเกียร์ออโตเมติก รถใช้งานในเมือง(กรุงเทพฯ)การจราจรติดขัด ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ1ปี รถใช้งานต่างจังหวัดการจราจรไม่ติดขัด ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ2ปี ดูแลรถ ดูแลเกียร์ ใจไม่เพลีย เกียร์ไม่พัง!!! #ช่างดลมาสเตอร์คาร์

Admin Mastercar

18/04/2022

Admin Mastercar

15/10/2021

Admin Mastercar

15/10/2021

Admin Mastercar

15/10/2021

Admin Mastercar

15/10/2021

Admin Mastercar

07/10/2021
1 9 10 11 19
ติดต่อสอบถาม