Benz_W212_ดูแลเครื่องเกียร์เฟืองท้าย

รถเบนซ์คันนี้_เลือกใช้ของเหลวคุณภาพสูงที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้สามารถใช้งานได้ทั้งภูมิประเทศเมืองร้อนและเมืองหนาว
#ช่างดลมาสเตอร์คาร์

ติดต่อสอบถาม